Hund / Dog

Scroll down for English version

Call for Papers: Hund

En central utgångspunkt för att lansera ett tema om hunden i barn- och ungdomslitteraturen är Stacy Alaimos påpekande om att “nonhuman animals are also cultural creatures” (2010, 57, vår kursiv). Något liknande ville Boel Westin (2016) visa i sin artikel om kulturkaninens bruk och betydelse i barnlitteraturen. Barnlitteraturforskningen är rik på studier om förekomsten och framställningen av djur. Och även om hunden och hästen enligt Walter Hogan är de domesticerade djur som, “by large margin”, förekommer mest frekvent i böcker för barn och ungdom (2009, 87), finns betydligt mindre forskning om hunden i barnlitteraturen än om hästen. Detta vill Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning råda bot på genom att bjuda in till ett utforskande av och ett tema om hunden i barn- och ungdomslitteraturen.

Hundar finns i rikt mått i såväl nordiska som andra länders och språkområdens litteratur för barn och unga. Dessa hundar är gärna stöttande bikaraktärer till berättelsernas huvudpersoner, som hunden Båtsman i Astrid Lindgrens tv-manus och böcker om livet på Saltkråkan, men de kan även väcka rädsla eller stå för vildhet och hot. Andra gånger blir hundens liv och öde föremål för djuretiska reflexioner, som lika gärna kan ge uttryck för vuxnas föreställningar om barn och barndom. Ett exempel på detta finner vi i den norska barnlitteraturklassikern “Berre ein hund” (1887) av Per Sivle. Hundar kan också vara protagonister i berättelser för barn och ungdom. Då får läsaren ofta tillgång till hundens sätt att uppleva världen, inklusive människan. Det ser vi exempelvis i den finska bilderboken Koira nimeltään Kissa (2015) av Tomi Kontio och Elina Warsta, i den isländska bilderboken Enginn sá hundinn (2016) av Hafsteinn Hafsteinsson och Bjarki Karlsson och i den norska ungdomsboken Et hundeliv (2017) av Arne Svingen. I de två sistnämnda är hunden själv bokens berättare. Att det finns en speciell relation mellan barn, hund och barnlitteratur framgår även av moderna läsutvecklingsprojekt, där hunden fungerar som barnets studiekamrat.

Till temat ”Hund” välkomnas artiklar som berör såväl äldre som samtida genrer och alla typer av barn- och ungdomslitteratur. Vi är särskilt intresserade av bidrag om svenskt eller nordiskt material. Ämnen, teorier och metoder kan innefatta men begränsas inte av följande:

 • Hunden som “människans bästa vän” i böcker för barn och ungdom
 • Hunden och agency, hunden som berättarinstans
 • Hundar och antropomorfism
 • Vildhundar, varghundar och monsterhundar
 • Visuella representationer av hundar
 • Faktaböcker om hundar
 • Hundar som filosofiska motiv
 • Hundar och djurvälfärd
 • Hundar och emotioner (som längtan och rädsla)
 • Hundar och omsorg
 • Hundar, domesticering och makt
 • Hundar, barnlitteratur och didaktik

Deadline, abstracts: 15 maj 2023

Abstract på max 300 ord skickas per e-post till barnboken@barnboksinstitutet.se och ska inkludera artikelns titel, skribentens namn, akademisk grad (minst doktorandnivå), affiliation och e-postadress.

Därtill ska abstract innehålla följande information:

 • Tydlig problemställning/frågeställning
 • Teoretiskt ramverk och metodreflektion
 • Undersökningsmaterial
 • 3–5 centrala referenser till vetenskapliga texter med relevans för problemställningen

Deadline, artiklar: 30 november 2023

Artiklarna kommer att publiceras under 2024 och får inte tidigare ha publicerats i andra sammanhang.

Texter skickas per e-post till barnboken@barnboksinstitutet.se eller via inloggningssystemet på tidskriftens webbplats www.barnboken.net

För mer information om längd, referenssystem etc. se Author Guidelines.

Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning ges ut av Svenska barnboksinstitutet. Samtliga artiklar som publiceras genomgår en peer review-process och publiceras med Open Access. Publiceringsspråk är svenska, norska, danska och engelska. Vi välkomnar särskilt bidrag med svensk eller nordisk anknytning.

Redaktionen består av redaktör Maria Andersson (docent, Stockholms universitet, Sverige) och redaktionsmedlemmarna Nina Goga (professor, Høgskulen på Vestlandet, Norge), Maria Jönsson (professor, Umeå universitet, Sverige), Peter Kostenniemi (fil.dr, Umeå universitet, Sverige), Anne Skaret (professor, Høgskolen i Innlandet, Norge), Olle Widhe (professor, Göteborgs universitet, Sverige) och Mia Österlund (docent, Åbo Akademi, Finland). Åsa Warnqvist (docent, Svenska barnboksinstitutet) är senior konsulterande redaktör och ansvarig utgivare. I tidskriftens internationella Advisory Board ingår 15 framstående svenska, nordiska och internationella forskare.

Tidskriften ges ut med stöd från Vetenskapsrådet.

För mer information, kontakta:
Hanna Liljeqvist (Redaktionssekreterare)
Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Tel: 08-54 54 20 65
E-post: barnboken@barnboksinstitutet.se

 

Call for Papers: Dog

A central starting point for launching a theme on the dog in children’s and young adult literature is Stacy Alaimo’s observation that “nonhuman animals are also cultural creatures” (2010, 57, our italics). In a similar vein, Boel Westin (2016) has drawn attention to the use and significance of the culture rabbit in children’s literature. Children’s literature research abounds with studies on the presence and depiction of animals. And while the dog and the horse according to Walter Hogan are the domesticated animals that, “by large margin”, appear most frequently in books for children and adolescents (2009, 87), there is considerably less research on the dog in children’s literature than on the horse. Barnboken: Journal of Children’s Literature Research seeks to remedy this by inviting scholars to an exploration of and a theme on the dog in children’s and young adult literature.

Dogs of all shapes and sizes can be found in Nordic books for children and adolescents as well as in literature from other countries and language regions. These dogs are often supporting sidekicks to the protagonists of the stories, such as the dog Bosun in Astrid Lindgren’s TV script and books about Seacrow Island, but they can also invoke fear or represent wildness and threat. In other narratives the dog’s life and fate become the subject of animal ethical reflections, which may also express adults’ ideas of children and childhood. An example of this is the Norwegian children’s literary classic “Berre ein hund” (1887) by Per Sivle. Dogs can also be the protagonists of stories for children and youth. Here the reader gains access to the dog’s way of experiencing the world, including human beings. This is reflected in, for example, the Finnish picturebook Koira nimeltään Kissa (2015) by Tomi Kontio and Elina Warsta, the Icelandic picturebook Enginn sá hundinn (2016) by Hafsteinn Hafsteinsson and Bjarki Karlsson, and the Norwegian young adult novel Et hundeliv (2017) by Arne Svingen. In the latter two the dog is the story’s narrator. Modern-day reading promotion projects, where the dog functions as the child’s study partner, also suggest that there is a special relationship between children, dogs, and children’s literature.

To the theme ”Dog” we invite articles that address both older and contemporary genres and all types of children’s and young adult literature. We are particularly interested in submissions on Swedish and Nordic material. Topics, theory, and methods may include but are not limited to the following:

 • The dog as ”human’s best friend” in books for children and youth
 • The dog and agency, the dog as narrator
 • Dogs and anthropomorphism
 • Wild dogs, wolfhounds, and monster dogs
 • Visual representations of dogs
 • Non-fiction on dogs
 • Dogs as philosophical motifs
 • Dogs and animal welfare
 • Dogs and emotions (such as longing and fear)
 • Dogs and care
 • Dogs, domestication, and power
 • Dogs, children’s literature, and pedagogy

Deadline, abstracts: 15 May 2023

Please send a proposal of a maximum of 300 words to barnboken@barnboksinstitutet.se. The following information should be included: The title of the article, the name of the writer, current academic position (PhD student or higher level), affiliation, and e-mail address.

The abstract should include the following information:

 • Clearly stated research question/aim
 • Theoretical framework and methodological reflection
 • Primary sources
 • 3–5 key references to scholarly texts with relevance to the research question

Deadline, articles: 30 November 2023

The articles will be published in 2024. Articles submitted for consideration may not have been previously published in any other context.

Texts are sent via e-mail to barnboken@barnboksinstitutet.se or via the login system on Barnboken’s website www.barnboken.net.

For further information on submission details and a guide to our reference and note system, see Author Guidelines.

Barnboken: Journal of Children’s Literature Research is published by the Swedish Institute for Children’s Books. All articles accepted have been peer reviewed and will be published online under an Open Access model. The main language of the journal is Swedish, but articles written in Danish, Norwegian, and English are also welcome. We are especially interested in contributions related to Sweden or the Nordic countries. 

The editorial committee consists of Editor Maria Andersson (Docent, Stockholm University, Sweden) and Assistant Editors Nina Goga (Professor, Western Norway University of Applied Sciences, Norway), Maria Jönsson (Professor, Umeå University, Sweden), Peter Kostenniemi (PhD, Umeå University, Sweden), Anne Skaret (Professor, University of Applied Sciences, Norway), Olle Widhe (Professor, University of Gothenburg, Sweden), and Mia Österlund (Docent, Åbo Akademi University, Finland). Åsa Warnqvist (Docent, the Swedish Institute for Children’s Books, Sweden) is Consulting Senior Editor and Responsible Editor. The journal’s international Advisory Board includes 15 prominent Swedish, Nordic, and international scholars.

Barnboken is published with financial support from the Swedish Research Council (Vetenskapsrådet).

For more information, please contact:
Hanna Liljeqvist (Editorial Secretary)
Svenska barnboksinstitutet
Odengatan 61
113 22 Stockholm
Phone: + 46 8-54 54 20 65
E-mail: barnboken@barnboksinstitutet.se