Previous calls

Ethnic-Cultural Diversity in Nordic Children’s & Young Adult Literature

We invite submissions for a special issue of Barnboken for articles engaging with ethnic and cultural diversity as well as in- or exclusion in Nordic children’s and young adult literature. Although scholars of children’s literature have increasingly considered children’s literature’s commitment to societal issues related to race, nation, and ethnic and cultural identity, the Nordic context has been largely ignored... Read more

Silence and Silencing in Children’s Literature

Children’s literature has often been implicated in a widespread and deeply rooted discourse of silence and silencing, which draws on the idea that “children should be seen but not heard.” In traditional didactic children’s literature we find many texts that either directly or indirectly advocate that children should be silent. Indeed, reading itself may be an effective silencing strategy... Read more

Pengar / Money

Ekonomin bestämmer villkoren för alla liv oavsett världsåskådning eller tillgångar och är sett till den nordiska barn- och ungdomslitteraturen ett fortsatt angeläget ämne. Pengar eller snarare bristen på dem är ett återkommande motiv från Laura Fitinghoffs Barnen ifrån Frostmofjället (1907), via Astrid Lindgrens Rasmus på luffen (1956) till samtida Elin Johanssons och Ellen Ekmans Veckan före barnbidraget (2016). 

Financial issues dictate the conditions of all lives regardless of world view or assets, and the topic is frequently addressed in Nordic children’s and young adult literature. Money, or rather the lack thereof, is a recurring motif, from Laura Fitinghoff’s Barnen ifrån Frostmofjället (“The children of Frostmo mountain”, 1907), via Astrid Lindgren’s Rasmus på luffen (Rasmus and the Vagabond, 1956) to contemporary Elin Johansson’s and Ellen Ekman’s Veckan före barnbidraget (“The week before child benefit”, 2016). 

Den nordiska barnboken runt 1968 / Nordic Children’s Literature Around 1968 

Årtalet 1968 står som symbol för en hel ungdomsgeneration och det ges ofta en specifik betydelse när det långa 1960-talet ska sammanfattas. Denna tid, som även har kallats ”den lilla renässansen” av inflytelserika forskare, var en period då konstnärliga förhållningssätt och värderingar, såväl som idéer om samhället och individens förhållande till samhället förändrades markant (Marwick 1998).

A particular importance is usually ascribed to the years around ‘68. Some scholars have even termed the long 1960s “a mini renaissance” during which artistic standards and values, as well as ideas about society and the individual’s place in it, were transformed in certain ways (Marwick 1998).

Med bilden i fokus / Focusing on the Picture

Då den senaste i raden av nordiska forskarkonferenser hölls vid Svenska barnboksinstitutet hösten 2016 var temat ”Med bilden i fokus”. I svallvågorna efter konferensen gör vi ett temanummer om bilden i barnboken.

The theme of the latest Nordic Research Conference, held at the Swedish Institute for Children’s Books in the fall of 2016, was “Focusing on the Picture”. Inspired by the conference, we are now working on a special issue on the picture in children’s books. 


Sensualitet, sensibilitet, sexualitet / Sensuality, Sensibility, Sexuality

Sensualitet, sensibilitet och sexualitet är kanske inte de nyckelord vi i första hand förknippar med nordisk barn- och ungdomslitteratur. Men vid en närmare granskning återkommer denna litteratur, i sitt breda åldersspann från pekbok till ungdomsroman, ständigt till gestaltningar av sensualitet eller sexualitet, som om hudnära berättelser och känslornas kartografi utgjorde en del av kärnan i barnfiktionen. 

Sensuality, sensibility and sexuality may not be words we normally associate with Nordic children’s and YA literature. However, a closer examination reveals that this literature, in everything from picturebooks to YA novels, repeatedly returns to depictions of sensuality or sexuality, as though intimate stories and the cartography of feelings belonged to the core of children’s fiction.

 

Läsandet som kulturell praktik och de litterära institutionerna: skola, förlag och bibliotek / The Institutions that Shape Children's Literature: Schools, Publishers and Libraries

Barnlitteratur och läsning är så mycket mer än det materiella objektet läsaren håller i sin hand. Vägen dit, till läsaren, är ett underutforskat område. Hur ser de kanaler ut som förmedlar barnboken till barnläsaren?  

Children's literature cannot be reduced to the book the reader holds in her hand. The act of reading comes at the end of a long chain of actions, all of which are prompted and supported by different literary, cultural, pedagogical institutions (schools, libraries) as well as by commercial interests (publishers, booksellers). 

 

Det nordiska deckarundret: från Sventon till Simukka / Nordic Noir in Children's Crime: from Sventon to Simukka

Den nordiska kriminalromanen för vuxna firar triumfer på den internationella scenen. Författare som Stieg Larsson, Henning Mankell och Jo Nesbø hör till de mest framgångsrika under senare år, men här finns också en lång och stark tradition. Sjöwall & Wahlöös socialrealistiska och samhällskritiska polisromaner från 1970-talet har givit upphov till en ström av TV-serier och filmer, och inspirerat både äldre och nyare nordiska deckare från Beck till Bron. 

The Nordic detective story aimed at adults is a modern international success. However, acclaimed writers such as Stieg Larsson, Henning Mankell and Jo Nesbø are all part of a long tradition. Written in the 1970’s, Sjöwall & Wahlöö’s crime novels have since given rise to an abundance of crime series and films in the same vein of social realism and social criticism, as well as inspired recent detective dramas like the Beck films and The Bridge. 

The Year of the 100 Years Olds / 100-årsjubileernas år

2014 is the year for several 100 year old celebrations in the Nordic children's literature. The father of Mrs. Pepperpot, Alf Prøysen, the verse-smith Britt G. Hallqvist and the internationally renowned Tove Jansson were all born in 1914. Barnboken –  Journal of Children's Literature Research honour the memory of  the three writers with a special issue. 

2014 är året för flera 100-årsjubileer i den nordiska barnlitteraturen. Teskedsgummans pappa, Alf Prøysen, verssmeden Britt G. Hallqvist och internationellt erkända Tove Jansson föddes alla 1914. Barnboken – tidskrift för barnlitteraturforskning uppmärksammar hundraårsminnet av dessa tre författare med ett temanummer om deras gärning. 


“You're Out of Control!” The Unruly Child in Children's Literature / Förgrömmade unge! Det oregerliga barnet

Unruly, wild and loud children are common in children's literature. Indeed, there seems to be a need to portray children outside parental control, or even of children who rebel against oppressive adult regimes, as in Shockheaded Peter or Pippi Longstocking. 

Ostyriga, oregerliga och högljudda barn som opponerar sig, revolterar och tar plats är omhuldade av barnlitteraturen - från Max och Moritz till Vilda Bebin. 


Homelessness / Hemlöshet

To be homeless is to be vulnerable. Homelessness implies exclusion, poverty and exile; it conjures up images of rootlessness and marginalization. 

Hemlöshet – att vara utan ett hem – står vanligtvis för utanförskap, fattigdom, flykt och ett rotlöst liv.

 

Martha Sandwall-Bergström 100 år

2013 har det gått hundra år sedan Martha Sandwall-Bergström (1913-2000) föddes. Med henne föddes även Kulla-Gulla, torparflickan med det goda hjärtat och de linblonda flätorna. Bokserien om henne slog igenom stort och översattes till en rad språk. 


Temanummer om Sven Wernström

Sven Wernström är en av våra viktigaste barn- och ungdomsboksförfattare. Hans gärning sträcker sig från mitten av 1940-talet till idag.